ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

ส่งเสริมเวชบุคคล เคลือข่ายผู้สูงอายุ เคลือข่ายผู้ติดเชื้อ
ให้ได้รับการอภิบาลและอุทิศตนในการรับใช้ปวงชนด้านสุขภาพอนามัย
โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

1 เป็นศูนย์เผยแผ่คำสอนของพระศาสนจักรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพอนามัย และศึกษาหาคำตอบข้อสงสัย
   และปัญหาทางด้านศีลธรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพอนามัย
 
2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพอนามัยให้มีศักยภาพในการทำงาน และมีจิตวิญญาณของการับใช้
   มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
 
3 สนับสนุนและประสานงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพอนามัย สร้างเครือข่ายในการทำงานระหว่างหน่วยงานคาทอลิก
   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน
 
4 เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยและพระศาสนจักรสากล
 
5 ร่วมคิดร่วมปฏิบัติกับองค์กรคาทอลิกในงานดูแลรักษาพยาบาลผู้ด้อยโอกาส
 

 

Under Catholic Bishops' Conference of Thailand
122/11 Soi Naksuwan Nonsi 14 Rd. Yannawa, Bangkok Thailand 10120 Tel/Fax 66 2 681 5857
:: 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 ::

หน้าหลัก