บ้านคามิลเลียน เพื่อเด็กพิการ ร่วมมือกับ (สปสช) สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดอบรมเพิ่มความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ ณ.ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 โครงการดังกล่าวเริ่มมาจากทางบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการได้ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการแบบองค์รวมในหลายโครงการในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะการลงเยี่ยมคนพิการในชุมชน สิ่งหนึ่งที่เรามักพบเจอคือ ทัศนคติของผู้ดูแลที่ค่อนข้างปิดทำให้การดูแลคนพิการทำได้ไม่เต็มที่
   โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มผู้ดูแลคนพิการจะมีหน้าที่เพียงดูแลเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวันเท่านั้นไม่ได้มีการฟื้นฟูให้กับคนพิการหรือเด็กพิการที่อยู่ในความดูแล จึงทำให้คนพิการไม่ได้การฟื้นฟูที่ถูกต้องทางบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อเป็นการปรับทัศนคติของผู้ดูแลคนพิการหรือเด็กพิการ โดยร่วมมือกับสปสช
   สาขาพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ในการฟื้นฟูคนพิการด้วยตนเองในระหว่างที่อยู่ที่บ้าน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มผู้ปกครอง โดยคาดหวังว่าทางกลุ่ม ผู้ปกครอง ผู้ดูแล จะมีทัศนคติเกี่ยวกับความพิการในทางที่ดีขึ้นและเข้าใจ ใส่ใจ ในการดูและคนพิการมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตของคนพิการหรือเด็กพิการโดยรวม
 

       การอบรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเป็น 2 วัน โดยในวันแรกเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ตัวอย่างในการดูแลลูกพิการของคุณพ่อและคุณแม่ที่ประสบความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสาวภา ธีระปรีชากุล หรือแม่นก แม่ตัวอย่าง ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กพิการ จากมูลนิธิแม่นก และ คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย มาให้ประสบการณ์แก่ผู้ปกครองผู้พิการที่เข้าร่วมการอบรม ในค่ำคืนของวันแรกมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวที่มีผู้พิการหรือเด็กพิการด้วยเกมส์และดนตรี โดยผู้พิการและเด็กพิการเอง
       การอบรมในวันที่สอง แบ่งเนื้อหาออกเป็นการบรรยายออกเป็น 2 หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กพิการทางด้านร่างกาย” โดย นส. สุกัญญา นวนวัน นักกายภาพบำบัด จากบ้านคามิลเลียนฯ และเรื่อง “การปรับเจตคติต่อเด็กพิการทางด้านสติปัญญา และทัศนะคติเชิงบวก” โดย นส. วริสรา อิสสรากุล นักกิจกรรมบำบัด จากบ้านคามิลเลียนฯ ในภาคบ่ายของวันที่สอง มีการฝึกปฏิบัติและทบทวนบทเรียน เรื่องการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นที่บ้าน, การทำความเข้าใจกับลูกที่มีความพิการทางด้านสติปัญญาและการทำกิจกรรมพหุปัญญา เพื่อค้นหาความสามารถพรสวรรค์ที่แตกต่างกันในเด็กแต่ละคน

ซึ่งมีด้วยกัน 8 ด้าน คือ                                                                                                  
- ปัญญาด้านปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น People Smart 
- ปัญญาด้านเคลื่อนไหวทางร่างกาย Body Smart
- ปัญญาด้านปฏิสัมพันธ์กับตนเอง Self Smart   
- ปัญญาด้านการมองเห็น-พื้นที่ Picture Smart 
- ปัญญาด้านถ้อยคำ-ภาษา Word Smart           
- ปัญญาด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ Logic Smart   
- ปัญญาด้านดนตรี Music Smart                    
- ปัญญาด้านเข้าใจธรรมชาติ Nature Smart      
  

การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม เป็นคนพิการและเด็กพิการจำนวน 25 คน และผู้ปกครองของผู้พิการ/เด็กพิการ 25 ท่านและพี่เลี้ยงอีกจำนวน 10 กว่าท่านรวมผู้เข้าร่วมรับการอบรมครั้งนี้ 60 ท่านจากพื้นที่ 5 เขต ของกรุงเทพ คือ เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ
       โดยมีผู้ประสานงานโครงการอบรม คือ คุณ กัลนิกา ธรรมมา และ รับผิดชอบโครงการ คือ บาทหลวง กิตสดา คำศรี ทั้งนี้บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ในฐานะเป็นลูกของพระด้วยเช่นเดียวกับเรา

Under Catholic Bishops' Conference of Thailand
122/11 Soi Naksuwan Nonsi 14 Rd. Yannawa, Bangkok Thailand 10120 Tel/Fax 66 2 681 5857
:: 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 ::

หน้าหลัก